Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

10/03/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
10/03/2023
Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
28/09/2022
Thông báo chi trả cổ tức lần 2 năm 2021
28/09/2022
Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 lần 2
13/08/2022
VB giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BC KQKD 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với BC KQKD 6 tháng đầu năm 2021
13/08/2022
VB giải trình về việc chênh lệch số liệu, kết quả hoạt đông kinh doanh trong kỳ BC trước và sau soát xét BCTC