Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

22/06/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu DP1
20/06/2022
Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức
18/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức
16/06/2022
Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 lần 1
16/06/2022
Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 lần 1
15/06/2022
Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2022