Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/09/2023
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2022 lần 2
20/09/2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
07/09/2023
Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 lần 2
19/08/2023
Giấy chứng nhận đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh - Kho hàng tại Đà Nẵng
15/06/2023
Thông báo chi trả cổ tức lần 1 năm 2022
29/05/2023
Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 lần 1