Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

13/08/2022
VB giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BC KQKD 6 tháng đầu năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với BC KQKD 6 tháng đầu năm 2021
13/08/2022
VB giải trình về việc chênh lệch số liệu, kết quả hoạt đông kinh doanh trong kỳ BC trước và sau soát xét BCTC
20/07/2022
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn
20/07/2022
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
06/07/2022
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của DP1
06/07/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DP1 lần 2