Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

21/04/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BC KQKD Quý 1.2022 thay đổi từ 10% trở lên so với BC KQKD Quý 1.2021
20/04/2022
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022
13/04/2022
VSD_Công văn thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán DTP do đăng ký bổ sung
01/04/2022
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 - Tăng vốn điều lệ Công ty
30/03/2022
Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
30/03/2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022