Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

16/06/2022
Thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 lần 1
16/06/2022
Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 lần 1
15/06/2022
Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2022
12/05/2022
Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiểu của tổ chức
06/05/2022
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (MCK:DTP)
29/04/2022
Thông báo Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội