Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

22/02/2022
Thông báo chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
22/02/2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
18/02/2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau lưu hành
18/02/2022
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
16/02/2022
CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan ngày 16/02/2022
09/02/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ngày 09/02/2022