Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

29/04/2022
Thông báo Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
25/04/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức
21/04/2022
BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
21/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
21/04/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BC KQKD Quý 1.2022 thay đổi từ 10% trở lên so với BC KQKD Quý 1.2021
20/04/2022
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022