Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

18/02/2022
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
16/02/2022
CBTT Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan ngày 16/02/2022
09/02/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ ngày 09/02/2022
08/02/2022
Nghị quyết của HĐQT về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết
29/01/2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021
29/01/2022
CBTT Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn