Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

01/04/2022
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 - Tăng vốn điều lệ Công ty
30/03/2022
Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
30/03/2022
Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
28/03/2022
Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng
28/03/2022
Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQKD năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo KQKD năm 2020
24/02/2022
Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng