Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/01/2023
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
20/10/2022
VB giải trình lợi nhuận sau thuế Quý 3.2022 chênh lệch so với cùng kỳ năm trước
20/10/2022
Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022
13/08/2022
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ từ 1/1/2022 đến 30/6/2022
20/07/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQKD quý 2.2022 so với KQKD quý 2.2021
20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 2.2022