Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

14/08/2023
Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã soát xét
14/08/2023
Giải trình liên quan đến BCTC bán niên 2023 đã soát xét - Lợi nhuận sau thuế TNDN tại BCTC bán niên 2023 đã soát xét thay đổi từ 10% so với BCTC bán niên 2022 đã soát xét
20/07/2023
Giải trình liên quan đến BCTC Quý 2 năm 2023 - Lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi lớn hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (Quý 2.2022)
20/07/2023
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023
20/04/2023
Giải trình liên quan đến BCTC Quý 1 năm 2023 - Lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi lớn hơn 10% so với cùng kỳ năm trước (Quý 1.2022)
20/04/2023
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023