Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

25/04/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức
21/04/2022
BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
21/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
21/04/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại BC KQKD Quý 1.2022 thay đổi từ 10% trở lên so với BC KQKD Quý 1.2021
20/04/2022
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022
13/04/2022
VSD_Công văn thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán DTP do đăng ký bổ sung