Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

28/03/2022
Thông báo thay đổi địa chỉ kinh doanh Chi nhánh Đà Nẵng
28/03/2022
Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQKD năm 2021 thay đổi từ 10% trở lên so với Báo cáo KQKD năm 2020
24/02/2022
Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
22/02/2022
Thông báo chốt Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
22/02/2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
18/02/2022
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết sau lưu hành