Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/07/2022
Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn
06/07/2022
Báo cáo ngày không còn là cổ đông lớn của DP1
06/07/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DP1 lần 2
22/06/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu DP1
20/06/2022
Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức
18/06/2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức