Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

12/05/2022
Đính chính Thông báo giao dịch cổ phiểu của tổ chức
06/05/2022
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (MCK:DTP)
29/04/2022
Thông báo Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
25/04/2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức
21/04/2022
BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
21/04/2022
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022