Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

25/05/2023
CBTT ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
04/05/2023
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Ông Vũ Văn Hà, thành viên HĐQT đã thực hiện bán 25.000 CP
26/04/2023
Nghị quyết, BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
25/04/2023
Bổ sung, điều chỉnh Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Tài liệu 1: Báo cáo số 125/2023/BC-BTGĐ ngày 25/04/2023 thay thế cho Báo cáo số 92/2023/BC-BTGĐ ngày 04/04/2023 về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; Tài liệu 2: Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 25/04/2023 thay thế cho Tờ trình số 96/2023/TTr-HĐQT ngày 04/04/2023 về việc thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch PPLN năm 2023)
04/04/2023
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
29/03/2023
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 23/03/2023