Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/07/2020
[Thông báo] Về đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
17/06/2020
[Thông báo] Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019
12/06/2020
[Thông báo] Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
04/06/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
11/04/2020
[Thông báo] V/v tạm hoãn hop Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
01/04/2020
[Thông báo] V/v chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020