Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

05/10/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
04/09/2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
04/09/2020
Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 lần 2
21/08/2020
CBTT-Thành lập Địa điểm kinh doanh Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội tại tỉnh Đăk Lăk
14/08/2020
Công bố thông tin - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
08/08/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty