Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

13/08/2022
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ từ 1/1/2022 đến 30/6/2022
20/07/2022
Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN tại Báo cáo KQKD quý 2.2022 so với KQKD quý 2.2021
20/07/2022
Báo cáo tài chính Quý 2.2022
20/04/2022
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022
28/03/2022
Báo cáo tài chính năm 2021
20/01/2022
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021