Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

20/04/2023
VB giải trình sau thuế thay đổi trên 10% giữa BCTC quý 1.2023 so với BCTC quý 1.2022
20/04/2023
Báo cáo tài chính Quý 1.2023
25/03/2023
VB Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% giữa BCTC 2021 và 2022
25/03/2023
VB Giải trình chênh lệch số liệu, kết quả kinh doanh trước và sau soát xét BCTC 2022
25/03/2023
Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
20/01/2023
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022