Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

14/08/2020
Công bố thông tin - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
08/08/2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
20/07/2020
[Thông báo] Về đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
17/06/2020
[Thông báo] Về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019
12/06/2020
[Thông báo] Về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
04/06/2020
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020