B2B customers
300 +
Nhân viên
B2B customers
200 +
Sản phẩm lưu hành
B2B customers
63
Tỉnh thành phân phối
B2B customers
03
Chi nhánh
B2B customers
05
Quốc gia liên kết
B2B customers
09
Năm kinh nghiệm