Vị trí tuyển

Thu nhập

Số lượng

Hạn tuyển

10 - 12 triệu
4
28/02/2020
10 - 13 triệu đồng
01
15/02/2020
2 triệu đồng
02
10/02/2020
8 - 10 triệu đồng
01
15/02/2020
7 - 9 triệu đồng
02
05/12/2019