Khảo sát nhu cầu chỗ ngồi

Khảo sát nhu cầu chỗ ngồi

  • Tên tổ/nhómHiện tạiDự kiến tới 12/2021Dự kiến tới 06/2022Dự kiến tới 12/2022Ghi chú 
    Trong ghi chú ghi: Đặc thù về công việc, nhu cầu về trang thiết bị, ..... của tổ/nhóm
  • Các nhu cầu đặc biệt (ví dụ: Kho chứa tài liệu, phòng chức năng tư vấn, studio, ...)