Kaizen

Tổng số ý tưởng được phê duyệt: 2

RD: 0

Quản lý chất lượng: 1

Kế hoạch: 1

Tổ chức hành chính: 0

Tài chính kế toán: 0

Kho vận (Nhà máy): 0

Xưởng vi sinh: 0

Xưởng sản xuất: 0

Cơ điện: 0

Kinh doanh OTC: 0

Kinh doanh ETC Hà Nội: 0

Kinh doanh PS: 0

Kế toán CN Hà Nội: 0

Thầu-Công nợ: 0

Kho vận – CN Hà Nội: 0

Hành chính-CN Hà Nội: 0

Truyền thông Marketing: 0

IT: 0

Kinh doanh ETC HCM: 0

Kinh doanh OTC HCM: 0

Kinh doanh PS HCM: 0

Hành chính Hồ Chí Minh: 0

Kinh doanh ETC Đà Nẵng: 0

Kinh doanh OTC Đà Nẵng: 0

Hành chính Đà Nẵng: 0

Nhân viên giao hàng: 0

Đóng góp ý tưởng của bạn

  • Drop files here or