[Chi nhánh Hồ Chí Minh] Đặt hàng Conadin

Đã hết hàng tại kho, tạm thời đóng chức năng đặt hàng