Tài liệu Cổ Đông

12/05/2021
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
11/05/2021
Báo cáo giao dịch cổ phiều Người nội bộ (Bà Đặng Thị Thu Thủy - Trưởng phòng TCKT)
07/05/2021
Báo cáo giao dịch cổ phiếu Người nội bộ (Ông Vũ Văn Hà - Thành viên HĐQT)
19/04/2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
06/04/2021
Thông tin giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty
01/04/2021
Công bố thông tin thành lập địa điểm kinh doanh tại Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa