Tài liệu Cổ Đông

15/10/2021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2020 bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
20/09/2021
Công bố thông tin thông báo thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của mã chứng khoán DTP
18/09/2021
Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
16/09/2021
Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu
30/07/2021
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
28/07/2021
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng