Tài liệu Cổ Đông

30/01/2021
Công bố thông tin Báo cáo quản trị Công ty năm 2020
30/01/2021
Công bố thông tin Danh sách cổ đông lớn Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội
16/10/2020
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
10/10/2020
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020_Điều chỉnh
05/10/2020
Tờ trình của HĐQT về Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty
05/10/2020
Quy chế ĐHĐCĐ bất thường năm 2020