Tài liệu Cổ Đông

30/07/2021
Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
28/07/2021
Quyết định của HĐQT về việc thành lập Địa điểm kinh doanh tại Hải Phòng
19/07/2021
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán và HS đăng ký chào bán CP ra công chúng
29/06/2021
CBTT Người được ủy quyền công bố thông tin đối với bà Tạ Thị Hải Huyền
29/06/2021
Công bố thông tin Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Đặng Thị Thu Thủy
22/06/2021
Thông báo nhận cổ tức đợt 1 năm 2020