Tài liệu Cổ Đông

16/10/2020
Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
10/10/2020
Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020_Điều chỉnh
05/10/2020
Tờ trình của HĐQT về Phương án tăng vốn Điều lệ Công ty
05/10/2020
Quy chế ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
05/10/2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
04/09/2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020