Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020