Công bố thông tin Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà Đặng Thị Thu Thủy