May 2019

Thông báo thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty kể từ ngày 20/5/2019

  • by

THÔNG BÁO V/v thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty Kính gửi:  – Các cơ quan, đối tác kinh doanh;  – Quý cổ đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội   Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt đông Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội; Căn cứ Nghị quyết số 1210/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên… Read More »Thông báo thay đổi tên gọi chức danh người quản lý Công ty kể từ ngày 20/5/2019