Thông báo công bố tài liệu thông tin CPC1 Hà Nội

  • by

Công ty cổ phần CPC1 Hà Nội thông báo công bố một số tài liệu thông tin của công ty:
1) Báo cáo thường niên năm 2016
2) Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
3) Biên bản họp và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
4) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán
5) Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
6) Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017
7) Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét
8) Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017
9) Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017
10) Báo cáo thường niên năm 2017
11) Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
12) Biên bản họp và nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
13) Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
14) Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018
15) Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
16) Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét

Để xem chi tiết, xin vui lòng vào mục Download